Hiernamaals? Reincarnatie?

Interesse? Dan bent U van harte welkom hierover meer op deze site te lezen!

Jozef Rulof was een groot mediamiek schrijver. Hij schreef 27 boeken over zijn ervaringen en zijn reizen naar het hiernamaals.

Inleiding website levenblijft.nl

Welkom op de website LEVENBLIJFT.NL, een project van Peter Meurs, Giel Heijmans en Marco Visser. Wij zijn enthousiaste lezers van de boeken van het schrijvend, genezend en schilderend medium Jozef Rulof (1898 - 1952). De door hem doorgegeven boeken behandelen de diepste kern van onze geest, de ziel: het ontstaan ervan, hoe deze zich ontwikkelt op aarde door reïncarnatie, en na een kringloop van aardse levens, verder evolueert in het Hiernamaals. Jozef Rulof was het aardse instrument van meesters uit de hogere sferen van het Hiernamaals, eigenlijk zijn deze boeken door hen geschreven.

In de menselijke geest komen ons karakter en persoonlijkheid door onze levenshouding tot uiting. Eenieder heeft de vrije keuze zijn/haar geest te ontwikkelen in welke richting dan ook. Hoe meer we er voor kiezen onszelf te ontplooien tot een liefdevolle persoonlijkheid, des te meer gaan er steeds weer wegen open om verder te gaan met dit hogere levensdoel. De boeken van Jozef Rulof inspireren hiertoe, doordat er op een simpele en toch diepgaande manier in beschreven wordt hoe het universum en het menselijk leven ontstaan is. Tevens wat Evolutie in dit verband inhoudt en wat het uiteindelijke doel van dat alles is. Daarbij wordt ook duidelijk gemaakt hoe we als mens inzicht in een juiste levenshouding kunnen krijgen. En daardoor komt onze eigen ontwikkeling in harmonie met het doel van het Leven zelf. Dat op zich al geeft een gevoel van innerlijke rust, helder inzicht en levensgeluk… Overigens is deze kostbare - uit het Hiernamaals verkregen - informatie geen ‘zware kost’ maar door de heldere en eenvoudige schrijfstijl gemakkelijk leesbaar!

Wij wensen je alvast veel inspiratie toe!

Peter, Giel en Marco

Informatie over de boeken van Jozef Rulof is te vinden op de website van de gespecialiseerde uitgeverij: rulof.nl

BOEKBESCHRIJVINGEN van de boeken van JOZEF RULOF
Woord vooraf

Mocht je tijdens het lezen van deze boeken iets tegen komen, dat op een of andere manier niet acceptabel of onbegrijpelijk is, dan is het raadzaam om dit even te ‘parkeren’ en gewoon verder te gaan met lezen. Meestal wordt een en ander verderop vanzelf wel duidelijk. Bij deze geestelijke studieboeken gaat het met name om het in-de-diepte begrijpen van wat je gelezen hebt. In dit geval betekent ‘begrijpen’ dan een proces, dat meestal niet rechtlijnig verloopt: Je leest een passage, overdenkt, begrijpt...en dat proces herhaalt zich vaak meerdere malen. Diezelfde passages blijken dan later, na verwerking in je eigen leven – én na hérlezing! - diepere lagen met nieuwe perspectieven te bieden. Daardoor wordt het mogelijk om datgene, wat eerst onbegrijpelijk leek, nu wél te accepteren. Zo'n proces is ook een voorbeeld van hoe innerlijke, geestelijke, groei plaatsvindt.EEN BLIK IN HET HIERNAMAALS

‘EEN BLIK IN HET HIERNAMAALS’ werd ontvangen en geschreven via het medium Jozef Rulof (1898 - 1952). Het boek behandelt de reizen van Jozef Rulof in het Hiernamaals, de levenssferen voor de mens in het leven na de dood.
Jozef (hier André genoemd) maakt die reizen samen met zijn geleide-geest: meester Alcar. Gezamenlijk reizen ze door de zeven lichtende sferen, (hemel-/liefdesferen) en door de zeven duistere sferen, (helle-/sferen of haat-sferen).
Jozef ziet, dat ook daar het leven niet stil staat. Zowel in het Hiernamaals als op aarde staat alles in het teken van onze geestelijke evolutie. Verder leert hij er, dat alle mensen die op aarde leven, na hun aardse periode in één van deze sferen terecht zullen komen, al naar gelang het bewustzijn van liefde waarmee ze op aarde geleefd hebben. Gelukkig echter wordt hem ook duidelijk, dat... alles wat een mens ooit ergens misdaan heeft, weer op een rechtvaardige, haalbare manier góédgemaakt kán en zál worden. Hier wordt dus het kerkse idee van ‘eeuwige straf’ op een realistische wijze ontmaskerd en ontkracht. In plaats daarvan ontstaat het beeld, dat het Leven aan echt iedere ziel de mogelijkheid blijft bieden om te groeien naar innerlijke ontplooiing, liefde, vrede. En juist daardoor wordt het mogelijk om daadwerkelijk ‘ziels’-gelukkig te zijn!
Verder wordt duidelijk gemaakt, dat het werken aan innerlijke vrede hier op aarde minder tijd en moeite kost, dan later in, en vanuit het Hiernamaals. Dat het daarom raadzaam is om nu al te beginnen liefdevol te gaan leven. Een helder beeld wordt er gegeven van wat het begrip ‘Liefde’ in de kern wil zeggen en betekent... Dit gegeven is een van de redenen, waarom de kennis over het Hiernamaals via Jozef Rulof naar de aarde is gebracht. Zodoende is die voor elk hier naar verlangend mens beschikbaar geworden.
– Wellicht heb je gehoord over mensen, die heel kort even dood zijn geweest en deze gebeurtenis ook nog kunnen navertellen. Sommigen van hen hebben tijdens zo’n Bijna-Dood-Ervaring (BDE) een glimp van het leven na de aardse dood in gevoel mogen beleven. In ‘Een Blik In Het Hiernamaals’ wordt de wereld aan Gene Zijde vele malen uitgebreider en nauwkeuriger weergegeven. Dit komt, omdat dit geschreven werd vanuit een veelomvattend en ongefilterd direct weten en niet vanuit persoonlijke gevoelsherinneringen.
Overigens is, voor degenen die dit boek met een open geest lezen, de kans groot, dat – net zoals bij veel mensen met een Bijna-Dood-Ervaring – de angst voor de dood geheel of gedeeltelijk verdwijnt.
- Verder heeft ‘Een Blik in het Hiernamaals’ nog een andere belangrijke boodschap... Het toont ons, dat het leven - in tegenstelling tot wat tegenwoordig veel gedacht wordt - wel degelijk een hoger doel heeft. Dat doel is hoger dan het beetje aards geluk dat ons hier in de maatschappij gegund is. Door dit boek wordt dat hogere doel een heel stuk concreter... én de moeite waard om er naar te streven. - Verder mag gezegd worden, dat menig lezer tijdens het lezen soms al een heel klein beetje ‘iets’ heeft mogen ervaren van de voor de Hemel-sferen zo kenmerkende geestelijke liefde en geestelijke rust.
rulof.nlZIJ DIE TERUGKEERDEN UIT DE DOOD

Het boek ‘ZIJ DIE TERUGKEERDEN UIT DE DOOD’ werd ontvangen en geschreven via Jozef Rulof.
De hoofdpersonen zijn drie kennissen van Jozef Rulof, die enige tijd na hun overlijden (met hulp van hun begeleiders uit het Hiernamaals) aan Jozef Rulof hun belevenissen van vóór, tijdens en na het aardse sterven, mogen doorgeven. Aan het woord komen achtereenvolgens: Priester X, Jeanne en Gerhard. Ze verschillen veel van elkaar wat hun persoonlijkheid betreft, en hebben alle drie dan ook een andere gevoelsafstemming. Dit betekent, dat elk aanvankelijk in een verschillende geestelijke sfeer ‘belandt’.
De belevenissen die zij beschrijven, geven ons veel inzichten over ons eigen handelen en denken. Het boek toont aan, dat ieders aards leven niet stopt bij het sterven, maar in feite ‘gewoon’ verder gaat... in een andere, geestelijke bestaanswereld! Daarin is het opvallend hoe, ondanks de bestaande uiterlijke verschillen van de nieuwe omgeving, er - zeker in het begin - weinig innerlijke verschillen zijn in karakter, levenshouding, gedachten en gevoelens.
- Het lezen van ‘Zij die Terugkeerden uit de Dood’ doet het besef groeien, dat ons leven niet ophoudt bij het sterven. En dat het Hiernamaals nog z’n eigen specifieke mogelijkheden biedt om geestelijk te kunnen groeien. Het besef van een echt verder-leven, geeft niet alleen hoop en steun, maar ook inspiratie om nu al aan de ontwikkeling en bewustwording van ons eigen hogere Zelf te werken...voor meer harmonie, liefde en geluk.
rulof.nlDE KRINGLOOP DER ZIEL

‘DE KRINGLOOP DER ZIEL’ werd middels het medium Jozef Rulof (1898 – 1952) geschreven door kosmisch meester Zelanus. Velen vinden dit het meest aangrijpende boek van de serie boeken van Jozef Rulof.
De hoofdpersoon, Lantos, werd in een adellijke familie, geboren in het Zuid Frankrijk van de vroege middeleeuwen. Zijn vader, een locale machthebber, wenst, dat zijn zoon als enige erfgenaam hem zal opvolgen na zijn dood. De fijngevoelige en kunstzinnige Lantos verzet zich hiertegen. Het conflict dat hieruit ontstaat, wordt zo ernstig, dat hij op een gegeven moment moet vluchten voor z’n leven. Aangekomen in een ver en veilig oord, besluit hij datgene te gaan doen wat wél aansluit bij zijn gevoel: zich bekwamen in de beeldende kunst. Later – inmiddels beroemd als groot kunstenaar – wordt hij op een kwade dag wegens doodslag gearresteerd en veroordeeld tot levenslange, eenzame opsluiting. Wat er daarna gebeurt is een beklemmend en tegelijkertijd openbarend relaas. Alleen een kosmisch meester is in staat dit -middels een schrijvend medium- aan de aarde door te geven.

Tijdens zijn gevangenschap maken duistere geesten uit lagere sferen contact met hem en zetten hem aan tot zelfmoord, onder het voorwendsel van mooie beloften. Dat die beloften leugenachtig waren en de gevolgen heel anders voor hem uitpakken, ervaart hij pas ná zijn daad.

In ”De Kringloop der Ziel” wordt duidelijk gemaakt wat Goddelijke Rechtvaardigheid inhoudt en hoe het Leven - als een zorgzame moeder - over de mens waakt. Men ziet hier ook hoe oorzaken uit een vorig leven gevolgen hebben in het huidige, of zelfs in volgende levens. Daaruit blijkt, dat iedereen door zijn/haar handelen in het leven een eigen toekomstig lot schept.
Uiteindelijk staat dit alles in het teken van de Universele, Kosmische en Goddelijke ontwikkeling: door ‘vallen en opstaan’ leert men zich Zelf steeds beter kennen als een onderdeeltje van het Goddelijke Geheel. En op een gegeven moment zal echt iedere ziel goed willen maken en vanuit liefde willen handelen, om vervolgens zielsgelukkig verder te leven.

‘De Kringloop der Ziel’ is een mooi, ook soms spannend en romantisch levensverhaal, zeer uniek, omdat het verhaal niet enkel stopt bij een ‘sterfscene’, maar juist daarna pas begint en interessant wordt. Het boek geeft, gezien vanuit een perspectief van geestelijke ontwikkeling, veel leerzame zaken, met name de waarschuwing tegen alle rampzalige gevolgen van zelfmoord, een onnatuurlijke daad die tegen alle kosmische wetten indruist...
rulof.nlDOOR DE GREBBELINIE NAAR HET EEUWIGE LEVEN

‘DOOR DE GREBBELINIE NAAR HET EEUWIGE LEVEN’ werd mediamiek ontvangen en geschreven via Jozef Rulof (1898-1952).
De hoofdpersoon, Theo, werkt aanvankelijk in de ijzerwinkel van zijn vader. Deze man, vriendelijk en integer van aard, staat zeer open voor geestelijke zaken, zoals een Hiernamaals en ReÏncarnatie. Theo heeft deze gevoeligheid ook, maar kan daar in eerste instantie niets mee.
Ondanks zijn gewetensbezwaren wordt hij later beroepsmilitair. In het begin van de tweede wereldoorlog wordt hij naar de frontlinie bij de Grebbeberg gestuurd. Daar vindt hij de dood door vijandelijk granaatvuur. Gelukkig voor hem – verderop in het boek wordt verklaard waarom – heeft hijzelf dan nog niemand gedood.
Hierna volgen beschrijvingen van zijn manier van sterven (vanuit de geestelijke wereld gezien), en van zijn verdere ervaringen in het leven na de dood. Onder meer met een terugblik op zijn laatste leven op aarde.
Theo’s levensverhaal geeft een heldere kijk op één van de belangrijkste levenswetten (geestelijke natuurwetten): dood niet, blijf van het leven af! Ofwel: iedereen krijgt een tijd van leven, welke door geen mens verkort mag worden. Dit gegeven geldt voor iedereen, altijd en overal, dus ook voor de militair, die in een oorlog z’n eigen leven wil verdedigen of beschermen.
Als zodanig is genoemde levenswet ook terug te vinden in de belangrijkste Christelijke en Boeddhistische geschriften.

Een andere geestelijke hoofdwet (ook in geval van ‘moord’), is die van oorzaak-en-gevolg : iedere oorzaak heeft soortgelijke gevolgen, ofwel: wat je zaait zul je oogsten. Bij ‘moord’ als oorzaak, is het zeker geen pretje om deze weer góéd te moeten maken. Vroeg of laat is dat het onherroepelijke gevolg. Iets, dat in ieder geval zwaarder zal zijn dan het verduren van een aardse gevangenisstraf. De logische conclusie: ‘beter voorkomen dan genezen’!

In de laatste hoofdstukken wordt uiteengezet, hoe in de sferen van het Hiernamaals liefdesbanden, zoals die op aarde bestaan, geleidelijk evolueren tot een hogere, universele liefde: zoals de band tussen vader en zoon en de band tussen man en vrouw in het huwelijk. Daarnaast wordt ook de hoogste liefde besproken, die er tussen twee zielen kan bestaan. Dat is de liefde tussen tweelingzielen: de tweelingliefde.

Aan bod komen verder: seanceren, spokende geesten, de beschermgeest, en ook het feit dat de ziel al vóór de geboorte een verlangen kan bezitten om op aarde... iets te beléven!
rulof.nlTUSSEN LEVEN EN DOOD

‘TUSSEN LEVEN EN DOOD’ werd mediamiek ontvangen en geschreven via Jozef Rulof (1898 - 1952). ‘Tussen Leven en Dood’ speelt zich af in het oude Egypte, waar hoofdpersoon Venry in de hoofdtempel van Isis wordt opgeleid tot magisch priester.
Het is een spannend, later ook romantisch levensverhaal, dat niet ophoudt in het oude Egypte, maar doorgaat in de vele levens die Venry daarna nog zal ontvangen.
Aan het einde van het boek wordt hij samen met zijn tweelingziel door de middeleeuwse inquisitie veroordeeld tot de brandstapel. Dit vanwege hun geloof, dat zij beiden openlijk belijden. Op ontroerende wijze wordt beschreven hoe ze elkaar ontmoeten in de gevangenis, en later hand-in-hand de brandstapel opgaan. Dan gebeurt er - als gevolg van hun grote liefde, wederzijdse band en innerlijke krachten - iets wonderlijks...
Hun leven – en dat geldt voor ieder mens – stopt in ieder geval niet bij het aardse sterven, maar gaat daarna daadwerkelijk verder in het Hiernamaals. Interessant is wat in dit boek valt te lezen over het verschil tussen aan de ene kant de ontwikkeling van liefde/ziels-harmonie, en aan de andere kant de ontwikkeling van geestelijke gaven en concentratie.

Daarnaast ook tot welke enorme magische vaardigheden de hogepriesters in het oude Egypte in staat waren. Hoe ze deze echter ook misbruikten voor eigen behoeften, om zo persoonlijke macht en status te verwerven. Dat alles geeft een overduidelijk beeld, hoe zeer dit lijnrecht staat tegenover het bezit van werkelijk innerlijk geluk en innerlijke vrede.
rulof.nlHET ONTSTAAN VAN HET HEELAL

Wederom een mediamiek ontvangen en via Jozef Rulof (1898 – 1952) geschreven boek.
De hoofdpersonen zijn: Jozef Rulof (hier André genaamd) en zijn geestelijk leraar en begeleider: Alcar. Samen maken ze tijdreizen door de hele Schepping, met al z’n dimensies, zonnen en planeten.
Gedurende die reizen ontvangt André onderricht over het ontstaan en de ontwikkeling – de evolutie – van sterren, planeten, de mens als ziel, het dierenrijk en de natuur.
Ook wordt hem een beeld gegeven, hoe vanaf het begin der tijden reïncarnatie, oorzaak-en-gevolg, mentaliteit, vrije wil en liefde ontstaan zijn. Duidelijk wordt gemaakt, dat de Schepping in grote lijnen is opgebouwd uit zeven delen, ofwel dimensies:
- de stille – maar wél levende – duisternis van vóór de Schepping, ook wel de sfeer van het onbewuste genoemd. Hierin verblijft de ziel vóór de geboorte.
- de astrale, geestelijke sferen, als tegenhanger van de stoffelijke sferen en waarin men tijdelijk verblijft na het sterven.
- de eerste, tweede en derde kosmische levensgraden in het heelal; deze kunnen door sterrenkundigen waargenomen en bestudeerd worden.
- de vierde kosmische levensgraad, een fijnere stoffelijke dimensie; deze kan níet waargenomen worden door mensen van de derde kosmische levensgraad.
- daarop volgen de vijfde, zesde en zevende kosmische levensgraad, waarvan de laatste het goddelijke Al vertegenwoordigt. Dit is het stadium waar de mens één geworden is met zijn diepste, goddelijke Zelf. De mens uit een lagere levensgraad kan op eigen kracht niets waarnemen van een hogere levensgraad, de mens van een hogere levensgraad wel van een lagere.

Hoewel het eigenlijk niet in woorden te vatten is, geeft 'Het Ontstaan van het Heelal' toch in zeer grote lijnen het ontstaan weer van de gehele Schepping, en ook de evolutie ervan tot het huidige stadium. Met ‘de gehele Schepping’ wordt bedoeld:
zowel de Macrokosmos (de ruimten, planeten en sterren), alsook de Microkosmos (de mens, het dierenrijk en de natuur).
Ook leert men hier een en ander over de Liefdevolle én Rechtvaardige Oerkracht, die dit alles in gang heeft gezet, en altijd en overal, iedere ziel blijft stuwen en inspireren om zich ten goede te ontwikkelen.

Jozef Rulof en zijn begeleider, meester Alcar, geven ons, dankzij dit unieke studieboek, in grote lijnen, een beeld van de oorsprong en het doel van het Leven. Het laat ons ook de ontwikkeling van onze eigen ziel volgen, en plaatst dit in het grote geheel van de Schepping.
Het is een groot voorrecht en ‘cadeau’ aan de mens om hierover te kunnen lezen. Echter, lezen alléén is nauwelijks voldoende om je hier als aards mens een voorstelling van te kunnen maken. Het gaat in dit verband eerder om het aanvoelen dan om een verstandelijk begrijpen.
rulof.nlJEUS VAN MOEDER CRISJE

‘JEUS VAN MOEDER CRISJE’ bestaat uit drie afzonderlijke boeken, deel I, II en III, die over het leven van Jozef Rulof zelf gaan..
Jozef werd geboren in het Gelderse ‘s Heerenberg, als derde zoon van moeder Crisje en vader Hendrik. Tijdens zijn jeugdjaren werd hij hier ‘Jeus’ genoemd.
In ‘Jeus van Moeder Crisje’ worden zowel het persoonlijke leven, alsook de ontwikkeling van zijn geestelijke gaven beschreven en daarnaast het zeer bijzondere contact dat hij krijgt en behoudt met zijn geestelijk begeleider uit het Hiernamaals: meester Alcar.
Het geheel is in een mooie, vlot leesbare roman-stijl geschreven, waarbij het gesproken woord vaak letterlijk in het Gelders dialect is weergegeven. In Jeus’ periode in de Gelderse Achterhoek komen vaak komische, soms hilarische momenten voor.
Later, in de beschrijving van zijn volwassen leven - als beginnend medium - in Den Haag, ontstaat ook een goed beeld van de toenmalige denkbeelden over spiritualiteit en paranormale zaken.
Velen die dit boekwerk lazen, kregen geleidelijk steeds meer bewondering en waardering voor de mens Jozef Rulof, de bijzondere band die hij heeft met Alcar, en vooral voor hun zowel liefdevolle, als ook sterke karakters, gekenmerkt door natuurlijkheid en eenvoud.
Onder het lezen zou de gedachte wellicht kunnen opkomen: had ik ooit zo iemand maar gehad als vriend of als vader, iemand aan wie altijd wijze raad gevraagd zou kunnen worden...
Het goede nieuws is,…. de wijze raad is al vol op aanwezig in alle boeken van Jozef Rulof. Alles wat maar van belang kan zijn voor persoonlijke, geestelijke ontwikkeling is er te vinden, mits... er wel de openheid bestaat om die kostbare wijsheid eruit te willen halen.
Een ander belangrijk element van dit authentieke levensverhaal is, dat hierin Jozef Rulof gekend kan worden als een mens van vlees en bloed, integer, joviaal, betrouwbaar, wijs en bezielend. Hij belichaamt als zodanig in zijn geheel de geestelijke liefde en zuiverheid, waarover hij zowel schrijft als spreekt. Daarbij is hij in staat zich geheel over te geven aan zijn geestelijke meesters, als hun dienend instrument.

Bij het lezen van ‘Jeus van Moeder Crisje’ wordt men wat meer vertrouwd met de mens Jozef Rulof.
Daardoor wordt het ook gevoelsmatig gemakkelijker om vertrouwd te raken met de wijsheid, gegeven vanuit het Hiernamaals. Ook komt ‘betrouwbaarheid’ hier bij kijken en is een belangrijke factor bij iedere studie, maar zeker bij een geestelijke studie.

Via Jozef zijn deze boeken naar de aarde gebracht, dit alles ten behoeve van de evolutie en ontwikkeling van de mensheid naar een hoger, geestelijk bewustzijn.

Het zal blijken dat dit een noodzakelijke voorwaarde is voor het tot stand komen van de daadwerkelijke vrede en geluk, die iedereen zo graag wil. Zowel voor zichzelf als voor de wereld waarin we leven...
rulof.nl

Op bovenstaande website, rulof.nl, vindt je onder het kopje "27 boeken" o.a:

  1. "Samenvatting per boek", samenvattingen van álle boeken van Jozef Rulof.
  2. Onder het kopje "e-books downloaden" kan je gratis de eerste 8 boeken in ePub of pdf formaat downloaden en gelijk beginnen met lezen.
  3. Onder het pdf formaat is het ook mogelijk o.a. het kennismakingsboek "Hiernamaals en Reïncarnatie" online te lezen of te downloaden in pdf formaat.
    Hierin vindt je een introductie door de uitgever, en wordt er dieper ingegaan op een aantal thema's uit de boeken.

Nawoord

Jozef Rulof heeft in totaal zevenentwintig boeken ontvangen.
We gebruiken deze term "ontvangen”, omdat dit te maken heeft met Rulof's gave om het eigen denken uit te kunnen schakelen. Zichzelf "leeg" te maken, en wel zodanig, dat hij als een kanaal kon fungeren voor de meesters aan Gene Zijde (= het Hiernamaals). Dat stelde hen daardoor - zoals al beschreven - in staat hun kostbare kennis door te geven aan de mensheid op aarde.
In de eerste plaats natuurlijk voor hen die daar voor open kunnen staan, er naar verlangen. Voor hen, bij wie in het huidige leven een besef gegroeid is, dat er "misschien iets méér is". Méér in ieder geval dan de grootschalige chaos en afbraak, die ze dagelijks in de wereld meemaken. Via de media, maar vaak ook in hun eigen directe omgeving.
Dát aan de ene kant... aan de andere kant is men zich bewust van bijvoorbeeld de schoonheid en harmonie van deze aarde en van de natuur. Van de onschuld en zuiverheid van een kind, en van het feit dat dat mooie harmonische ook tussen mensen onderling mogelijk kan zijn....
'Hiernamaals' en 'Reïncarnatie' hebben met dat 'iets meer' te maken.

Vanuit die gedachte is deze website dan ook ontstaan, dus om die genoemde begrippen toe te lichten door de boek-beschrijvingen hierboven. En door te verwijzen naar de officiële website van Jozef Rulof, waarin uitgebreidere informatie te vinden is.
Hierbij speelt ook, dat op radio, tv en internet-kanalen steeds vaker deze begrippen opduiken. En niet alleen deze twee termen kunnen we in de diverse media vinden, ook nog andere, die allemaal naar dat "iets meer" verwijzen. Naar iets, wat een diepere Waarheid kan bevatten, wat een blijvende, in plaats van tijdelijke voldoening zou kunnen geven.
Andere termen, zoals o.a. "lichtsferen", "ziel" en "innerlijk", kwamen al in de hierboven beschreven boeken van Jozef Rulof voor.
In het totaal van zijn boeken - ook in die dus, die hierboven niet zijn genoemd - komen daarbij ook andere thema's aan bod.
Mogelijk zijn deze interessant voor een ieder die er voor open staat zijn/haar diepere Zelf te leren kennen. Vanuit diepere Zelfkennis kan een Waarheid ontdekt worden, die verder gaat dan alleen maar de 'buitenkant'...
In die thema's komen bijvoorbeeld de achtergronden van crematie, orgaandonatie en balseming ter sprake. Ook worden er begrijpelijke verklaringen gegeven voor: wonderkinderen, engelen, de kindersfeer, gevoelens van verbondenheid, natuurlijk denken, de aura, het góéd-maken, karma en verlichting.
Andere onderwerpen zijn onder meer: de echte en de valse occulte kennis, materialisaties en verschillende vormen en niveau 's van de trance.
Zo ook verschijnselen als uittreding, schijnbare wonderen, donkere magische kennis en de occulte wetenschap.
In meerdere boeken wordt ingegaan op het feit dat twee zielen elkaar vaker ontmoeten in diverse levens.
Ook wordt de betekenis besproken van het leven van Christus op aarde, en het verband hiermee met het bestaan van de piramide van Gizeh.

De zes boeken 'Vraag en Antwoord' zijn een verslaglegging in boekvorm van een hele reeks contactavonden die Jozef gegeven heeft. Hier kon men hem vragen van zeer uiteenlopende aard stellen, en werd vanuit het geestelijk perspectief een diepgaand en helder antwoord gegeven.
Thema's die besproken werden, hadden bijvoorbeeld met het menselijk lichaam te maken. Zoals: de werkelijke functie en betekenis van de hersenen, het ontstaan en de diepere betekenis van het menselijk oog.
Op psychologisch gebied komt de vorming van het karakter ter sprake, en wordt de persoonlijkheid van de mens ontleed. Wedergeboorte, moederschap en vaderschap blijken de bouwstenen te zijn, waardoor de ziel en het karakter zich hebben kunnen ontwikkelen. Maar het is de vrije wil die er voor gezorgd heeft dat de karakters zo veel van elkaar verschillen (van positief en liefdevol tot negatief en hatelijk, en van materialistisch tot spiritueel). In alle via Jozef Rulof geschreven boeken komt de ‘vrije wil’ van de mens ter sprake. Dus steeds is er de vrije keuze van wat te doen met het eigen leven, met de ontwikkeling van je innerlijk.
Een vrije keuze dus om:
- je te verdiepen in levensvragen,
- te leren nadenken over de onsterfelijkheid van de geest,
- een houding aan te nemen van vriendelijkheid, begrip en eerbied voor het leven,
- je lot passief en/of actief te willen aanvaarden,
- je te laten inspireren door het hogere bewustzijn van mensen uit de Lichtsferen,
- vertrouwen te krijgen in de toekomst van jezelf en de maatschappij, vertrouwen in een zinvol voort-leven, een gelukkig vérder-leven, dat zich nog verder kan ontplooien in het leven na het sterven.
Naast de wijsheid die al bekend was in het oude Egypte, wordt ook de rol van mensen als Socrates, Swedenborgh, Kant, Steiner, Krishnamurthi beschreven. Tevens wordt er dieper in gegaan op de betekenis die de Kunst in de recente voorgaande eeuwen had voor de geestelijke ontwikkeling van de mensheid. Denk aan Rubens, Titiaan en Van Dijck (beeldende kunst), en aan Bach, Beethoven en Mozart (muziek).

Het werk dat via Jozef Rulof naar de aarde is gebracht beperkt zich niet tot het verleden, het richt zich ook op deze tijd en de toekomende tijd. Er worden diverse uitvindingen beschreven voor de communicatie met gene zijde, het genezen van ziektes en de te verwachten innerlijke groei van de mens.

Tot slot:

Als met deze paar webpagina's uw belangstelling voor een 'Hiernamaals' en het thema 'Reïncarnatie' is toegenomen, dan is onze opzet geslaagd!

Bedankt voor het lezen! Voor een uitgebreidere informatie verwijzen we u nogmaals graag naar: rulof.nl